Home

Banners

ป้ายโฆษณา

Transport Network

บริหารขนส่ง-โครงข่าย
  
การขนส่งนั้นเป็นสิ่งเชื่อมโยงส่วนต่างๆ ของโซ่อุปทาน การบริหารการขนส่งจึงมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการในส่วนต่างๆ ของโซ่อุปทาน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า การกระจายสินค้า และการบริการลูกค้า การที่เราดำเนินการปฏิบัติการขนส่งให้เกิดต้นทุนที่ต่ำที่สุดในด้านการขนส่งนั้น อาจจะส่งผลให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้นในส่วนอื่น ดังนั้นการตัดสินใจในการดำเนินการปฏิบัติการขนส่งใดๆ ก็ตามจึงต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะมีต่อการบริหารจัดการในส่วนต่างๆ

ดร.วัชรพล สุขโหตุ ผู้เชี่ยวชาญด้านโลจิสติกส์ AIT กล่าวว่า การขนส่งนั้นถือเป็นกิจกรรมหลักในการจัดการโลจิสติกส์ และต้นทุนในการขนส่งนั้นก็มักจะเป็นต้นทุนหลักของกระบวนการโลจิสติกส์ทั้งหมด โดยอยู่ที่ประมาณ 4 ใน 10 ส่วนของต้นทุนด้านโลจิสติกส์ทั้งหมดนอกจากนี้การขนส่งก็ยังมีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการด้านโลจิสติกส์ เพราะการขนส่งทำให้เกิดการไหลของสินค้า และทรัพยากรเพื่อการบริการต่างๆ ในโซ่อุปทาน

 ดังนั้นการบริหารการขนส่งที่ดีนั้นจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการปรับปรุงประสิทธิภาพ และลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ ยิ่งไปกว่านั้นการบริหารการปฏิบัติการขนส่งอย่างมีคุณภาพทั้งในด้านการจัดส่งที่ตรงต่อเวลา สภาพของสินค้าที่ไม่บุบสลาย และการจัดส่งสินค้าได้อย่างครบถ้วนไม่สูญหาย ก็จะทำให้เกิดการบริการลูกค้าที่ดีขึ้น ซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดการพัฒนาของธุรกิจที่ดียิ่งขึ้น

เนื่องจากการขนส่งนั้นเป็นสิ่งเชื่อมโยงส่วนต่างๆ ของโซ่อุปทาน การบริหารการขนส่งจึงมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการในส่วนต่างๆ ของโซ่อุปทาน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนการผลิต การจัดการสินค้าคงคลัง การจัดการคลังสินค้า การกระจายสินค้า และการบริการลูกค้า การที่เราดำเนินการปฏิบัติการขนส่งให้เกิดต้นทุนที่ต่ำที่สุดในด้านการขนส่งนั้น อาจจะส่งผลให้เกิดต้นทุนที่สูงขึ้นในส่วนอื่น ดังนั้นการตัดสินใจในการดำเนินการปฏิบัติการขนส่งใดๆ ก็ตามจึงต้องคำนึงถึงผลกระทบที่จะมีต่อการบริหารจัดการในส่วนต่างๆ

การบริหารการขนส่งนั้นประกอบไปด้วยข้อตัดสินใจต่างๆอย่างมากมาย ตั้งแต่ การวางแผนโครงข่ายการขนส่ง ไปจนถึงการจัดพนักงานขับพาหนะ โดยข้อตัดสินใจต่างๆ จะครอบคลุมถึงสิ่งต่างๆ

• การเลือกโครงข่ายและรูปแบบการขนส่ง

• ศูนย์การขนส่งและกระจายสินค้า

• การตัดสินใจว่าจะให้ผู้บริการทำการขนส่ง หรือจะทำเอง

• การเลือกรูปแบบการขนส่ง

• การจัดเส้นทางและการจัดตารางการขนส่ง

• การจัดรวบรวมสินค้า

• กำหนดการปล่อยพาหนะ

• จัดพนักงานขับพาหนะ

• การบำรุงรักษาพาหนะ

• การจัดหาทรัพยากรเพื่อทำการขนส่ง

โดยที่ข้อตัดสินใจต่างๆ ก็จะมีทั้งในส่วนที่เป็นระดับยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และปฏิบัติการ อย่างไร     ก็ตามเราไม่จำเป็นต้องนิยามอย่างเฉพาะเจาะจงว่า การตัดสินใจในระดับ ยุทธศาสตร์ ยุทธวิธี และปฏิบัติการ หรือหน้าที่ไหนในบริษัทควรจัดว่าเป็นการวางแผนหรือการควบคุมบ้าง ส่วนประกอบส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีการวางแผนให้ถูกต้องตั้งแต่แรก แล้วหลังจากนั้นก็จำเป็นที่จะต้องควบคุมและติดตามดูว่าปฏิบัติการนั้นกำลังดำเนินไปได้อย่างที่ควรเป็น

***ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้จากนิตยสาร Logistics Thailand หรือโทรสมัครสมาชิกได้ที่ 02-514-2839 หรือดาวน์โหลดใบสั่งซื้อใบสมัครสมาชิกได้ที่ www.logisticsbook.com